Selecteer een pagina

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING SCHOONHEID AAN HUIS BEAU 

Schoonheid aan huis Beau hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en het respecteren van uw privacy). Om die reden wil ik uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dat is althans de definitie van een persoonsgegeven in de Privacywet. Deze wet voorziet in een specifieke bescherming als deze gegevens worden verwerkt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te garanderen en gaan om die reden zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Schoonheid aan huis Beau houdt zich in alle omstandigheden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – GDPR) valt. 

Dit brengt met zich mee dat ik:

 • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en typepersoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel de gegevens die minimaal nodig zijn voor de desbetreffende doeleinden;
 • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan derden of externe diensten, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze dien te respecteren.

Als Schoonheid aan huis Beau ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacyverklaring, of in het algemeen , vragen hebt omtrent dit onderwerp, dan kunt u mij contacteren via onderstaande gegevens:

 

Schoonheid aan huis Beau – Sarah Thoen
Meiboomlaan 23
8200 Sint – Andries 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0701.652.963
Juridische vorm: Eénmanszaak
+32 494 23 27 47
info@schoonheidaanhuisbeau.be

Over welke persoonsgegevens gaat het?

Schoonheid aan huis Beau verwerkt uw persoonsgegevens doordat u beroep doet op mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website of social media
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt tijdens onze contacten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Schoonheid aan huis Beau verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Ik ben niet in de mogelijkheid te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ik raad ouders aan hun kinderen op te volgen aangaande hun online-activiteiten, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen en jongeren verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat er zonder uw toestemming alsnog iets zou zijn fout gelopen over het verzamelen van persoonlijke gegevens van een minderjarige, neem dan contact met mij op via bovenstaande contactgegevens dan kijk ik de situatie na en wordt er desbetreffend gevolg aan gegeven.

 • Biometrische gegevens
 • Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Schoonheid aan huis Beau verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen contacteren indien dit nodig is de coaching uit te kunnen voeren
 • Om informatie aan u te bezorgen
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen, onder andere gegevens die ik nodig hebben voor uitgevoerde fiscale controle.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheid aan huis Beau neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke interventies. 

Hoe lang bewaar ik uw persoonsgegevens?

Schoonheid aan huis Beau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met eventuele contractuele en wettelijke verplichtingen. 

Het bewaren van uw gegevens is enkel in functie van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheid aan huis Beau deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

Daarnaast verstrekt Schoonheid aan huis Beau uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij u nadrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Cookies of vergelijkbare technieken

Schoonheid aan huis Beau gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Schoonheid aan huis Beau gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan de website, werd u hiervan reeds geïnformeerd. Er werd u eveneens toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheid aan huis Beau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt naar info@schoonheidaanhuisbeau.be volgende meldingen sturen:

 • een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
 • een verzoek tot intrekking van uw toestemming 
 • een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ik hanteer volgende werkwijze: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), de barcode, kaartnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer binnen de maand op uw verzoek.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u direct contact met mij op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van bescherming van de privacy.

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Schoonheid aan huis Beau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via hogervermelde gegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 21/05/2019